Ι.Ι.ΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ρ. Φεραίου 1 & Χείρωνος, 38333, Βόλος
Τηλ. 2421056446, Fax 2421056389, email: info@diek.gr - edu@diek.gr
Τεχνικός Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών

Οι κύριες δραστηριότητες του διπλωματούχου της ειδικότητας προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), όπως αυτό καθορίζεται από την ΕΕ, και προορίζεται για εργασιακούς χώρους όπου συντελείται κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Το επίπεδο των πιστοποιημένων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο τεχνικός Δικτύων - Υπολογιστών απασχολείται με :

την εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών.
Συγκεκριμένα με την εγκατάσταση, τη ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, την αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού καθώς και με την υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες.
Την εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα στη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
Τη ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια.
Την πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν δίκτυα μετάδοσης δεδομένων και υπηρεσίες Πληροφορικής.

Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα δικτύων μετάδοσης δεδομένων και πληροφορικής.

Επιχειρήσεις που προωθούν - πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης :
  • Εισαγωγή στην Πληροφορική
  • Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων
  • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
  • Λειτουργικά Συστήματα I
  • Επικοινωνίες Δεδομένων
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Ηλεκτρονικές και ψηφιακές μετρήσεις
  • Λειτουργικά συστήματα II
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Δίκτυα υπολογιστών I
  • Διαχείριση δικτύων I
  • Δίκτυα υπολογιστών IΙ
  • Κινητή τηλεφωνία
  • Διαχείριση δικτύων IΙ
  • Εγκατάσταση δικτύων (δομημένη καλωδίωση)
  • Τηλεφωνικά κέντρα
  • Ασφάλεια δικτύων
  • Διαθεματική εργασία
  • Πρακτική άσκηση

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Επισκέψεις σε κλαδικές εκθέσεις
Συμμετοχή σε ειδικά σεμινάρια
Συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Βόλου
Ι.Ι.ΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ρ. Φεραίου 1 & Χείρωνος, 38333, Βόλος
Τηλ. 2421056446, Fax 2421056389, email: info@diek.gr - edu@diek.gr